0
Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Медициналық-әлеуметтік қызметтерді көрсету бойынша халықты ақпараттандыру мақсатында Облыстық психикалық денсаулық орталығында Call-орталықтары ұйымдастырылды.

 Ақпаратты тегін және ақы қызметтерді көрсету тізімі мен тәртібі туралы

 8 (716 2) 50-14-48 телефон нөмірі бойынша алуға болады.

Шағымдар, ұсыныстар үшін 8 (7162) 26-47-07 телефон нөмірі бойынша алуға болады.

Ұйымның жұмыс уақыты сағат 9-дан 17 сағатқа дейін жұмыс істейді.


Хабарландыру cыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін талқылаудың басталуы туралы

 

Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасына қарасты «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ МКК 2024 жылғы 17 маусым мен 21 маусым аралығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелерін талқылау басталғаны туралы хабарлайды.

 

Мүдделі тұлғалар Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларының 7 - тармағында айқындалған тәртіппен жұмыс тобының құрамында талдау нәтижелерін талқылауға қатыса алады.

 

Талқылауға қатысу мәселелері бойынша заңгер Т.Г. Моисеенко 2024 жылғы 17 - 21 маусым аралығындағы мерзімде 77056030586 телефон нөмірі бойынша жүгінуге болады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс
Атауы Жүктеу
1 Стандарт 
2 Политика противодействия
3 Приказ политика
4 Политика 135
5 Политика каз 135
6 Приказ 135
7 Кодекс каз
8 Корпоративный кодекс
9 Приказ-153
10 Конфликт интер 137
11 Приказ 137
12 Справка риски
13 План мероприятий
14 Положение комплаенс служба
15 Приказ

қосымша

 

Хабарламалар

 

Жақсы есім мен беделден артық ештеңе жоқ. Сыбайлас жемқорлыққа шалдығу – абыройсыздық.

Нет ничего более дорогого, чем доброе имя и репутация. Не ставьте их под угрозу, соприкасаясь с коррупцией.

Сыбайлас жемқорлық ірілі-ұсақ болмайды, оның әрбір қадамы елімізге елеулі залал келтіретін апат.

Нет никакой маленькой коррупции - каждый акт коррупции вредит нашей стране.

Өз жұмысыңыздың жеке бас пайдаңызға емес, заңдылық пен адалдыққа бағытталуға тиіс екендігіне есте сақтаңыз.

Помните, что Ваша работа должна быть основана на законности
и честности, а не на личных выгодах.

Ешқандай жеке мүдде қоғам мүддесінен жоғары емес.

Никакие личные интересы не могут превалировать над интересами общества.

Мемлекеттік қызмет – бұл абырой мен артықшылық ғана емес, қоғамның болашағы үшін жауапкершілік.

Государственная служба – это не только честь и привилегия,
но и ответственность за будущее нашего общества.

Әрбір сыбайлас жемқорлық жағдайы – біздің елімізге, оның экономикасына және қоғамға соққы. Бұған жол бермеңіз, адал әрі парасатты болайық.

Каждый случай коррупции - это удар по нашей стране, ее экономике
и обществу. Не допустите этого, будьте честными и порядочными.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес – еліміздің болашағына төнетін қауіпті жою.

Борьба с коррупцией – это борьба за будущее нашей страны.

Адалдық және парасаттылық – әр мемлекеттік қызметшіге тән болуға негізгі қасиет.

Честность и порядочность – это главные качества, которые должны присутствовать у каждого госслужащего.

Елімізге Сіздің жанқиярлығыңыз бен адалдығыңыз қажет. Қоғамымыздың жарқын болашағын қамтамасыз ету үшін, сыбайлас жемқорлықпен күресіңіз.

Наша страна нуждается в Вашей преданности и честности. Боритесь
с коррупцией, чтобы обеспечить нашему обществу светлое будущее.

Сыбайлас жемқорлық – бұл біздің қоғамға төнген қауіп қана емес, әдемі әлемде өмір сүруге міндетті болашақ ұрпақ үшін жоғары қауіп-қатер.

Коррупция – это не только угроза для нашего общества, но и для будущих поколений, которым мы обязаны передать лучший мир.

Сыбайлас жемқорлықты қөре-біле тұра үндемейтіндердің барлығы осы зұлымдықтың қатысушысына айналады.

Каждый, кто молчит, когда видит коррупцию, становится соучастником этого зла.

Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлағаны үшін 4000 АЕК-ке дейін (14 млн. теңгеге дейін) ақшалай көтермелеу көзделген - call-орталық 1424 (қоңырау шалу тегін).

За сообщение о фактах коррупции предусмотрено денежное поощрение
до 4000 МРП (до 14 млн. тг.) – call-центр 1424 (звонок бесплатный). 

Сыбайлас жемқорлық сипатындағы бұзушылықтарға тап болған жағдайда, Сіз сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 1424 call-орталығына жүгіне аласыз (қоңырау шалу тегін).

В случае столкновения с нарушениями коррупционного характера,
вы можете обратиться в call-центр Антикоррупционной службы – 1424 (звонок бесплатный).

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сипаттағы шараларды қабылдамау – заңнамамен көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

Непринятие мер антикоррупционного характера – влечет законодательную ответственность.

Мемлекет қаражатын жымқыру – жазаланбай қалмайтын қылмыс.

Хищение государственных средств – преступление, которое не останется безнаказанным.

 

Игіліктерді (ақша, бағалы қағаздар, демалуға немесе емделуге жолдамалар, жұмыстар және басқа да қызметтер) заңсыз алу үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ұмытпаңыз.

Помните, за незаконное получение благ (денег, ценных бумаг, путевок на отдых или лечение, работ и иных услуг) предусмотрена уголовная ответственность.

Сыбайлас жемқорлықпен және бюджет қаражатын жымқырумен күрес – бұл қоғамдағы әділдік пен теңдік үшін күрес. Осындай құқық бұзушылықтар үшін әркім бұлтартпас жазаға тартылады.

Борьба с коррупцией и хищением бюджета – это борьба
за справедливость и равноправие в обществе. Неотвратимое наказание за эти правонарушения последует за каждым.

Парақорлыққа делдал болғаны үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген.

За посредничество во взяточничестве предусмотрена уголовная ответственность.

Пара алу, беру және парақорлықтағы делдалдық – ҚЫЛМЫС.

Получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве – ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін, 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген.

За совершение коррупционного правонарушения предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзушылық мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдарға жұмысқа орналасуға өмір бойы шектеу қоюға әкеп соғады.

Нарушение антикоррупционного законодательства влечет пожизненное ограничение на трудоустройство в государственные и квазигосударственные организации.

Ақша, бағалы қағаздар, демалуға немесе емделуге жолдамалар, жұмыстар мен өзге де қызметтерді алу – заңсыз игіліктерге жатады.

К незаконным благам относятся – получение денег, ценных бумаг, путевок на отдых или лечение, работ и иных услуг.

Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін, 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген.

За злоупотребление должностными полномочиями предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет.

Билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланғаны үшін, 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген.

За превышение власти или должностных полномочий предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет.

Кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысқаны үшін, 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген.

За незаконное участие в предпринимательской деятельности предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет.

Заңды кәсіпкерлік қызметпен айналысуға кедергі келтіргені үшін,
10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген.

За воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет.